Informácie o spracovaní osobných údajov žiadateľov o zamestnanie

Informácie o spracovaní osobných údajov žiadateľov o zamestnanie

Pre aký účel a na akom základe spracujete Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú spracované za účelom realizácie výberového konania na obsadenie pracovnej pozície v spoločnosti Alektum, s.r.o., vrátane budúcich výberových konaní na obsadenie pracovných pozícií (ak za týmto účelom udeľujete súhlas).

Základ pre spracovanie vašich osobných údajov spoločnosti Alektum, s.r.o. za účelom realizácie výberového konania na obsadenie pracovného miesta vo firme Alektum, s.r.o. a pre účely uzatvorenia pracovnoprávnej zmluvy seo spoločnostou Alektum, s.r.o., je článok 6 odst. 1 písm. b) a Článok 6 odst. 1 písm. c) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov (GDPR). Poskytnutí vašich osobných údajov spoločnosti Alektum, s.r.o. nie je povinné, ale je nevyhnutné pre realizáciu výberového konania k náboru zamestnancov.

Základ pre spracovanie vašich osobných údajov spoločnosti Alektum, s.r.o. za účelom realizácie budúceho výberového konania na obsadenie pracovnej pozície je vaš súhlas s spracovaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Máte právo na súhlas s spracovaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolat. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov zo strany spoločnosti Alektum, s.r.o., ktoré boli vykonané na základe vašej dohody v čase pred odvolaním súhlasu.

Spoločnosť Alektum, s.r.o. môže predať Vaše osobné údaje tretej osobe (spracovávatelom) poskytujúce služby spoločnosti Alektum, s.r.o., s ktorou spoločnosť Alektum, s.r.o. spolupracuje. Okrem toho môže spoločnost Alektum, s.r.o. Vaše osobné údaje zdieľať ak taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov.

Vaše údaje sa môžu prevádzať do tretích krajín a medzinárodných organizácií, ak subjekty usadené v týchto krajinách primerane chránia osobné údaje.

Ako dlho spracováváme Vaše osobné údaje?

Spoločnosť Alektum, s.r.o. bude spracovať vaše osobné údaje pre účely súvisiace s vykonávaním výberu zamestnancov maximálne počas jedného roka odo dňa ukončenia výberového konania.

Aké sú vaše práva?

Máte právo:

– na prístup k vašim osobným údajom a na získanie kópií spracovaných osobných údajov;

– na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o vás spracováváme;

– žiadosť o výmaz vašich osobných údajov v prípade okolností uvedených v čl. 17 GDPR;

– žiadosť o obmedzenie spracovania údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR;

– vznést námietky proti spracovaniu údajov v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR;

Kontakt

Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na adrese: info@alektumgroup.sk alebo telefonicky na čísle: +421 2 321 996 90.

Ak máte pocit, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracované, môžete podať sťažnosť u dozorného orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov,Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko).