Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke a v bulletine

 

V tejto časti zásad ochrany osobných údajov nájdete viac informácií o tom, ako môžeme získavať a spracúvať vaše osobné údaje, ak používate našu webovú stránku a prihlásili ste sa na odber nášho bulletinu.

Za spracúvanie všetkých osobných údajov zodpovedá spoločnosť Alektum (prevádzkovateľ osobných údajov). Informácie o našej spoločnosti, telefónne číslo a kontaktné formuláre nájdete na v záverečných ustanoveniach tohto dokumentu.

Aké informácie získavame

„Osobné údaje“ sú informácie, ktoré môžu samostatne alebo spolu s inými informáciami slúžiť na identifikáciu, kontaktovanie alebo vyhľadanie konkrétnej osoby alebo na identifikáciu jednotlivca.

Pri návšteve našej webovej stránky sa môže zobraziť výzva, aby ste uviedli svoje celé meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, názov spoločnosti, číslo prípadu/veci alebo iné údaje, ktoré uľahčia používanie webovej stránky.

Upozorňujeme vás, že informácie, ktoré nám poskytnete, budú zaznamenané. Z toho dôvodu vás žiadame, aby ste neuvádzali žiadne osobitné kategórie osobných údajov, resp. „citlivé údaje“, ako sú definované vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR), napr. informácie o zdravotnom stave, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch atď.

Naše produkty a služby nie sú určené pre deti.

Ako získavame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame:

 • Keď nám poskytnete svoje kontaktné údaje, ak žiadate informácie o našich produktoch alebo službách prostredníctvom dopytových formulárov na našej webovej stránke, ale aj telefonicky či osobne.
 • Keď sa prihlásite na odber našich bulletinov prostredníctvom elektronickej komunikácie.
 • Keď si sťahujete dokumenty z našej webovej stránky.
 • Keď sa zaregistrujete na účasť na niektorom z našich podujatí alebo seminárov (vrátane webových seminárov).
 • Prostredníctvom otvorených verejných zdrojov (napr. sieť LinkedIn alebo webové stránky spoločností).

Ako používame vaše osobné údaje

Informácie, ktoré od vás získame, keď sa prihlásite na odber nášho bulletinu, odpoviete na náš prieskum alebo marketingovú ponuku, prezeráte si našu webovú stránku alebo využívate niektoré iné funkcie našej webovej stránky, môžeme používať na tieto účely:

 • Sledovať, ako využívate naše webové stránky a ako reagujete na naše bulletiny, aby sme napríklad mohli prispôsobiť ich obsah, poskytnúť vám typ informácií a ponuku produktov, ktoré vás najviac zaujímajú a porozumieť, ktoré časti našich bulletinov sú najpopulárnejšie medzi naším e-mailovým publikom (pozrite si aj naše zásady používania súborov cookie nižšie). Tieto osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, ktorý vyvažujeme so záujmami návštevníkov našej webovej stánky, zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.
 • Odpovedať na dopyt, žiadosť o služby a/alebo vykonávať správu našich služieb vrátane odpovede na vaše požiadavky. Spravovanie súťažných, propagačných, prieskumných alebo iných funkcií lokality; rozvíjanie vzájomnej komunikácie (po e-mailových alebo telefonických dopytoch). Spracúvanie týchto údajov vyplýva z plnenia zmluvy alebo dohody a nášho oprávneného záujmu, ktorý sme vyvážili so záujmami odosielateľa dopytu, zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.
 • Žiadať o hodnotenie a recenzie služieb alebo produktov. Spracúvanie týchto údajov vyplýva z nášho oprávneného záujmu, ktorý vyvažujeme so záujmami našich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.
 • Spravovať bulletiny a pozvánky. Spracúvanie týchto údajov vyplýva z vášho súhlasu. Ak patríte medzi našich zákazníkov alebo pracujete pre nášho zákazníka, spracovanie týchto údajov vyplýva z nášho oprávneného záujmu, ktorý vyvažujeme so záujmami našich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.

O našich bulletinoch

Ak ste sa prihlásili na odber našich bulletinov, môžete kedykoľvek zrušiť ich odber kliknutím na prepojenie v ktorejkoľvek e-mailovej správe, ktorú od nás dostanete. Prípadne môžete zrušiť odber zaslaním svojej požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete na konci stránky.

O e-mailovej komunikácii

Upozornenie: E-mailová komunikácia predstavuje riziko pre bezpečnosť a dôvernosť údajov. E-mail je možné prirovnať k pohľadnici. Preto vás žiadame: Neuvádzajte informácie, ktoré sú citlivé alebo ktoré sa nemajú dostať k neoprávneným osobám.

Ako sa uchovávajú a chránia osobné údaje a kto k nim má prístup

Vaše osobné údaje uchovávame zabezpečenými sieťami a sú prístupné len obmedzenému počtu osôb, ktoré majú osobitné prístupové práva k takýmto systémom a sú povinné zachovávať dôvernosť týchto údajov. Všetky citlivé údaje/informácie o bonite, ktoré nám poskytnete, sú šifrované prostredníctvom technológie SSL (Secure Socket Layer).

Uplatňujeme množstvo bezpečnostných opatrení, keď používateľ vkladá a zasiela svoje údaje alebo využíva prístup k nim, aby sme zachovali bezpečnosť osobných údajov.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nepredávame, neobchodujeme s nimi ani ich iným spôsobom neprenášame tretím stranám. To nezahrnuje partnerov poskytujúcich hosting webovej stránky a iné strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke našej webovej stránky, podieľajú sa na našich obchodných činnostiach alebo poskytujú služby našim používateľom a to za podmienky, že sa zaviazali zachovávať dôvernosť týchto údajov. Osobné údaje môžeme poskytnúť, ak to vyžadujú právne predpisy, pri uplatnení našich zásady používania stránky alebo ak chránime práva, majetok alebo bezpečnosť našej spoločnosti alebo iných subjektov.

Avšak, informácie o neidentifikovateľnom návštevníkovi našej webstránky je možné poskytnúť tretím stranám na marketingové, reklamné alebo iné účely.

Na našej webovej stránke nie sú uvedené ani sa neponúkajú produkty ani služby tretích strán.                

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu, na ktorý ich využívame. Doba uchovávania údajov závisí od účelu, na ktorý sa tieto údaje využívajú. Pravidelne aktualizujeme e-mailové zoznamy odberateľov našich bulletinov, aby sme zaistili, že nebudú obsahovať adresátov, ktorí o ne nemajú záujem.

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou – na základe svojich práv

GDPR vám priznáva niekoľko práv:

 • Právo na prístup: máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame, môžeme uchovávať a ktoré sa vás týkajú, ako aj k účelom, na ktoré ich využívame. Môžeme si od vás vyžiadať doklad totožnosti. Po prijatí takejto žiadosti sa budeme usilovať reagovať na ňu v čo najkratšom čase, najneskôr v lehote jedného kalendárneho mesiaca.
 • Právo na opravu: máte právo žiadať o zmenu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo vyžadujú aktualizáciu.
 • Právo na vymazanie: máte právo žiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa na vás vzťahujú. Každú žiadosť o vymazanie individuálne posúdime a budeme sa usilovať reagovať na ňu v čo najkratšom čase, najneskôr v lehote jedného kalendárneho mesiaca. Ak ste vytvorili ľubovoľný obsah pre spoločnosť Alektum a chceli by ste ho vymazať, informujte nás o tom.

 

 

 

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z uvedených práv, použite kontaktný formulár, ktorý sa nachádza na konci tejto stránky.

Externé prepojenia

Upozorňujeme vás, že ak použijete prepojenie, ktoré vás presmeruje z našej webovej stránky na inú webovú stránku alebo si vyžiadate službu od tretej strany, po opustení tejto webovej stránky sa už neuplatňujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Prehliadanie a používanie akejkoľvek inej webovej stránky podlieha pravidlám a zásadám danej webovej stránky.

Ako informujeme o aktualizáciách

O všetkých zmenách zásad ochrany osobných údajov vás budeme informovať na tejto stránke a prostredníctvom upozornení na webovej stránke.

Nie ste spokojní s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje?

Informujte nás! Použite kontaktný formulár, ktorý sa nachádza na konci tejto stránky, alebo nám zašlite e-mail na adresu info@alektumgroup.sk.

Takisto sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

 

Zásady používania súborov cookie

Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý do vášho počítača uloží navštívená webová stránka. Súbory cookie ukladajú a prenášajú informácie na server webovej stránky, ktorú (opakovane) navštívite z daného prehliadača/počítača. Súbor cookie má aj istú časovú pečiatku, ktorá definuje jeho dobu platnosti. (Viac informácií o časovej pečiatke a dobe platnosti nájdete v časti Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie.)

Kategórie súborov cookie

Súbory cookie je možné rozdeliť do štyroch kategórií. Spoločnosť Alektum využíva na svojej webovej stránkee všetky typy súborov cookie.

 • Kategória súborov cookie: Nevyhnutné Nevyhnutné súbory cookie napomáhajú použiteľnosti webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, napr. navigáciu na stránke. Bez týchto súborov cookie by webová stránka nefungovala správne.
 • Kategória súborov cookie: Preferencie Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke „zapamätať si“ informácie, ktoré ovplyvňujú jej používanie a vzhľad, napr. preferovanú krajinu/preferovaný jazyk.
 • Kategória súborov cookie: Štatistiky Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových stránok porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové stránky tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.
 • Kategória súborov cookie: Marketing Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Ich cieľom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a príhodnejšie pre individuálneho používateľa, a tým sú hodnotnejšie pre vydavateľov alebo inzerentov tretích strán.

Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie

 • Súbory cookie relácie Súbory cookie relácie existujú len v dočasnej pamäti po dobu, kým sa nachádzate na webovej stránke. Webové prehliadače zvyčajne vymažú súbory cookie relácie, keď zatvoríte webový prehliadač. Na rozdiel od iných súborov cookie nemajú súbory cookie relácie určenú dobu platnosti, na základe ktorej prehliadač „vie“, že ide o súbory cookie relácie.
 • Trvalé súbory cookie Na rozdiel od vypršania platnosti po zatvorení webového prehliadača – ako v prípade súborov cookie relácie – platnosť trvalého súboru cookie vyprší v konkrétny dátum alebo po špecifickej dobe. To znamená, že po celú dobu platnosti bude súbor cookie prenášať informácie na server pri každej návšteve webovej stránky, ktorej patrí, alebo vždy, keď sledujete zdroj patriaci danej webovej stránke na inej webovej stránke (napríklad reklamu). Trvalé súbory cookie sa používajú na dlhodobé zaznamenávanie návykov pri prezeraní webových stránok a priebežné prihlásenie používateľov k ich kontám, aby nemuseli opakovane vkladať prihlasovacie údaje pri každej návšteve.

Správa súborov cookie

Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, môžete ich vypnúť v nastaveniach zabezpečenia vo webovom prehliadači. Webový prehliadač môžete nastaviť aj tak, aby vás informoval vždy, keď sa webová lokalita pokúsi uložiť súbor cookie do počítača. Už uložené súbory cookie je možné spravovať prostredníctvom webového prehliadača.

Viac informácií o zobrazení súborov cookie uložených vo webovom prehliadači, postupe ich vymazania a nastavení ich prijímania alebo zakázania nájdete na stránke pomocníka prehliadača.

Posledná aktualizácia: 22.01.2019