Zásady ochrany osobných údajov

Pre Alektum Group je vaše súkromie veľmi dôležité. Preto v týchto Zásadách ochrany osobných údajov popisujeme pravidlá spracúvania údajov návštevníkov našej webovej stránky (používateľov), ktoré sú zhromažďované priamo alebo prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.

Aby boli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje transparentnejšie a prehľadné, rozdelili sme naše Zásady ochrany osobných údajov na niekoľko častí. Každá časť podrobne popisuje, ako spracúvame vaše údaje. Okrem toho tu nájdete informácie o vašich právach a o tom, ako nás kontaktovať. Viac podrobností o súboroch cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie a Nastaveniach cookies.

Správca údajov a formy kontaktu

Správcom údajov zhromažďovaných v súvislosti s používaním našej webovej stránky je Alektum s.r.o., so sídlom na Krajinskej ceste 32, 921 01 Piešťany., adresa: www.alektumgroup.sk, potrebné kontaktné údaje nájdete v záložke Kontakt a reklamácie.

Pre získanie ďalších informácií o spracúvaní osobných údajov je možné kontaktovať aj Určenú osobu. Kontakt s Určenú osobu vo veciach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov je možný prostredníctvom nasledujúcich komunikačných kanálov:

 • tradičnou poštou na poštovú adresu: Alektum s.r.o., Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany,
 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na emailovú adresu: GDPR@alektumgroup.sk

Osobné údaje – definícia a informácie o tom, čo zaznamenávame

Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, môžu to byť aj súbory cookie.

Údaje zhromažďujeme, keď používate našu webovú stránku a kontaktujete nás. Správca zhromažďuje údaje súvisiace s vašou aktivitou, ako je čas strávený na webovej stránke, hľadané frázy, počet zobrazených podstránok, dátum a zdroj návštevy, ako aj údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne kontaktovaním alebo poskytnutím kontaktu prostredníctvom formulárov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a ďalšie vami uvedené údaje v kontaktnom formulári). Upozorňujeme, že informácie, ktoré nám poskytnete, budú zaznamenané. Preto vás žiadame, aby ste boli opatrní pri poskytovaní dôverných osobných údajov a aby ste nezverejňovali informácie, ktoré tvoria osobitné kategórie osobných údajov v zmysle nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ako sú údaje o vašom zdraví, rase, etnickom pôvode alebo politických názoroch.

Právny základ a účely spracúvania osobných údajov

Na našej webovej stránke spracúvame osobné údaje používateľov na nasledujúce účely:

 • umožnenie používania webovej stránky Alektum podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR,
 • informovanie o zmenách v prevádzke webovej stránky Alektum podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR,
 • zlepšenie prevádzky webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR,
 • štatistické štúdie a analytický výskum na interné účely podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR,
 • zisťovanie prípadov neoprávneného používania služieb, určenie zodpovednosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR,
 • za účelom zistenia, obhajoby a uplatňovania nárokov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR,
 • za účelom odpovedania na otázky a zaslané kontaktné formuláre podľa čl. 6 ods. 1 a GDPR.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie ich účelu použitia. Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od ich účelu použitia. Doba uchovávania súborov cookie je špecifikovaná v nastaveniach cookies.

Bezpečnosť a prístup k osobným údajom

Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečených počítačových sieťach a prístup k nim má len niekoľko osôb, so špeciálnymi právami, ktoré sú viazané služobným tajomstvom. Všetky citlivé informácie a informácie o úverovej bonite, ktoré poskytnete, sú navyše šifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL). Pri zadávaní, odosielaní alebo čítaní vašich informácií prijímame aj množstvo bezpečnostných opatrení, aby sme zabezpečili maximálnu bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov.

S kým môžeme zdieľať vaše údaje?

Údaje, ktoré získame z vášho používania webovej stránky Alektum, môžeme zdieľať s obchodnými partnermi, ktorých služby využívame na udržiavanie a prevádzkovanie našej webovej stránky, udržiavanie našich obchodných aktivít alebo poskytovanie služieb a záväzkov týkajúcich sa služieb pre našich používateľov (vrátane Alektum Group AB), za predpokladu, že tieto subjekty súhlasia s dôverným zaobchádzaním s osobnými údajmi. Môžeme tiež zverejniť informácie, ak to vyžaduje zákon alebo aby sme dodržali zásady našej webovej stránky alebo chránili svoje práva, majetok alebo bezpečnosť, ako aj práva, majetok alebo bezpečnosť iných. Údaje o používateľoch, ktoré nemožno identifikovať, môžu byť poskytnuté tretím stranám na marketingové a reklamné účely alebo na iné účely. Takéto informácie sa zhromažďujú iba vtedy, ak ste na to dali súhlas, viac informácií nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Prenos vašich osobných údajov do iných krajín a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len EHP)

Sme spoločnosť registrovaná na Slovensku, avšak na realizáciu našich aktivít v oblasti vymáhania pohľadávok využívame služby dodávateľov, ktorí spracúvajú alebo prostredníctvom subdodávateľov spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne mimo územia Slovenska. V rámci možností obmedzujeme takéto spracúvanie na oblasť EHP, aj keď v určitých situáciách môže k prenosu osobných údajov dôjsť aj mimo EHP, t. j. prenos do tretej krajiny.

Používateľské práva

Pokiaľ ide o vaše údaje spracúvané spoločnosťou Alektum, máte množstvo práv a môžete si ich uplatniť tak, že nás kontaktujete. Vaše práva:

 • máte právo získať informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje zhromaždené pri používaní našej webovej stránky, tieto informácie sú dostupné v tomto dokumente (články 13-14 GDPR).
 • máte právo na prístup k svojim údajom, ktoré spracúvame, a na získanie kópie týchto údajov (článok 15 GDPR),
 • máte právo požadovať opravu a doplnenie neaktuálnych údajov (článok 16 GDPR),
 • máte právo požiadať o vymazanie údajov, ktoré sú nesprávne alebo už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené (článok 17 GDPR),
 • máte právo požiadať o obmedzenie spracovania údajov za určitých podmienok (článok 18 GDPR),
 • máte právo na prenos údajov, ak správca spracúva údaje na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy (čl. 20 GDPR),
 • máte právo namietať proti používaniu vašich osobných údajov (článok 21 GDPR).

Upozorňujeme však, že v niektorých situáciách nebude možné použiť niektoré z vyššie uvedených oprávnení, ak správca preukáže existenciu dôležitých, zákonom oprávnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad osobnými záujmami, právami a slobodami, alebo ak správca predloží a preukáže, že existujú dôvody na zisťovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vznesených nárokov.

Externé odkazy

Upozorňujeme, že ak kliknutím na externý odkaz opustíte našu stránku a prejdete na inú, tieto zásady prestávajú platiť momentom opustenia našej stránky. Vaša aktivita na iných webových stránkach podlieha príslušným pravidlám a zásadám týchto webových stránok.

Námietky voči nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov

Neváhajte nás kontaktovať, ak máte pochybnosti o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje. Kontaktujte nás na: GDPR@alektumgroup.sk.

Ak sa napriek tomu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.