Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sú pre nás v Alektum Group dôležité. Naše zásady ochrany osobných údajov sme rozdelili do viacerých častí s cieľom sprehľadniť informácie o tom, ako narábame s vašimi osobnými údajmi. V závislosti od toho, či navštívite našu webovú lokalitu, prihlásite sa na odber našich noviniek alebo sa nejakým spôsobom obrátite na nás v Alektum Group, sa vás môžu týkať rôzne časti týchto zásad. V každej časti týchto zásad ochrany osobných údajov sa podrobnejšie uvádza, ktorými osobnými údajmi disponujeme a ako ich využívame. Nájdete tu dokonca informácie o vašich právach a o tom, ako ich uplatniť. Informácie o súboroch „cookie“ nájdete v našich zásadách používania súborov „cookie“.

Zásady ochrany osobných údajov pre webovú lokalitu a novinky

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, ako sa môžu osobné údaje uchovávať a spracovávať, ak použijete našu webovú lokalitu alebo sa prihlásite na odber našich noviniek. 

Skupina Alektum Group zodpovedá za všetky osobné údaje. Môžete sa obrátiť na našu kanceláriu pre ochranu údajov na adrese info@alektumgroup.sk. Údaje našej spoločnosti, telefónne číslo a kontaktný formulár sa nachádzajú v dolnej časti tejto stránky. 

Osobné údaje – definícia a čo registrujeme 

Osobný údaj je akýkoľvek údaj, ktorý sa môže použiť samostatne alebo spolu s inými údajmi na identifikáciu, kontakt alebo lokalizovanie jednotlivých osôb alebo vyhľadanie danej osoby v určitej súvislosti.

Keď navštívite našu webovú lokalitu, systém vás môže vyzvať, aby ste zadali svoje, e-mailovú adresu, telefónne číslo, názov spoločnosti, číslo veci alebo iný údaj na efektívnejšie spracovanie vašej návštevy.

Upozorňujeme zároveň, že údaje, ktoré nám sprístupníte, budú zaregistrované. Preto vás žiadame, aby ste pri poskytovaní osobných údajov postupovali obozretne a neposkytovali údaje, ktoré spadajú pod definíciu nariadenia o ochrane osobných údajov pre zvláštne kategórie údajov, napríklad údaje týkajúce sa zdravotného stavu, rasy alebo etnického pôvodu či politických názorov.

Naša ponuka produktov a služieb nie je určená deťom.

Osobné údaje – spôsob ich zhromažďovania

Zbierame vaše osobné údaje:

 • keď nám poskytnete svoje kontaktné údaje pri požiadaní o informácie o našich produktoch alebo službách, bez ohľadu na to, či o ne požiadate prostredníctvom objednávkového formulára na tejto webovej lokalite, telefonicky alebo pri fyzickom stretnutí,
 • keď nám poskytnete osobné údaje prostredníctvom e-mailu,
 • keď sa prihlásite na odber našich noviniek prostredníctvom e-mailu,
 • keď sťahujete dokumenty z našej webovej lokality,
 • keď sa prihlasujete na niektoré z našich podujatí alebo semináre (vrátane webového seminára),
 • z verejne dostupných zdrojov, napr. LinkedIn alebo firemné webové lokality

Osobné údaje – takto ich používame

Údaje, ktoré o vás zhromaždíme pri prihlásení na odber noviniek, v rámci účasti na prieskume alebo marketingovej komunikácie, používania našej webovej lokality alebo používania jej funkcií, môžeme použiť na nižšie uvedené účely.

 • Na sledovanie vášho používania našich webových stránok a našich noviniek, napríklad na individuálne prispôsobenie vašej návštevy na našich stránkach a sprístupnenie takého obsahu a produktovej ponuky, ktoré čo najlepšie zodpovedajú vašim záujmom a potrebám, a aby sme zároveň zistili, aký obsah v našich novinkách je pre odberateľov najzaujímavejší (ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov „cookie“). Vaše osobné údaje spracúvame teda iba s vaším súhlasom.
 • Na zodpovedanie otázok a objednávok alebo poskytnutie objednaných služieb vrátane odpovedí na vaše otázky. Na rozosielanie súťažných materiálov, marketingových materiálov, prieskumov alebo iných materiálov webovej lokality ako aj na umožnenie komunikácie s vami e-mailom alebo telefonicky. Údaje spracúvame na základe zmluvy alebo dohody, ako aj posúdenia našich legitímnych záujmov a záujmov odosielateľa žiadosti, našich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.
 • Na vyžiadanie hodnotenia a posúdenia produktov a služieb. Údaje spracúvame na základe posúdenia našich legitímnych záujmov a záujmov našich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.
 • Na rozosielanie noviniek a ponúk. Údaje spracúvame iba s vaším súhlasom. Ak ste naším zákazníkom alebo pracujete pre niektorého z našich zákazníkov, vaše údaje spracúvame na základe posúdenia našich legitímnych záujmov a záujmov našich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.

Naše novinky

Ak ste sa prihlásili na odber našich noviniek, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie, ktorý je uvedený v každých odoslaných novinkách. Môžete sa taktiež odhlásiť prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete v dolnej časti tejto stránky.

Komunikácia e-mailom 

Dôležité! S komunikáciou prostredníctvom e-mailu je vždy spojené riziko bezpečnosti a zachovania dôvernosti. E-mail je v tejto súvislosti porovnateľný s pohľadnicou. Preto by ste nemali posielať e-maily obsahujúce citlivé údaje ani údaje, ku ktorým nemajú mať prístup nepovolané osoby.

Uchovávanie osobných údajov a prístup k nim

Vaše osobné údaje sa uchovávajú v zabezpečenej sieti a má k nim prístup iba niekoľko osôb viazaných mlčanlivosťou a so špecifickými prístupovými právami. Všetky citlivé údaje/údaje o solventnosti, ktoré poskytnete, sa kódujú pomocou protokolu Secure Socket Layer (SSL).

Navyše máme viacero bezpečnostných opatrení, keď používateľ zadáva, odosiela alebo číta svoje údaje, ktorých cieľom je zaistiť zabezpečenie vašich osobných údajov.

Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám 

Vaše osobné údaje nepredávame, nevymieňame ani inak neprenášame tretej strane. Nevzťahuje sa to však na hostiteľa webovej lokality alebo služby iných partnerov, ktoré využívame na prevádzkovanie našej webovej lokality, udržiavanie našej aktivity alebo plnenie záväzkov voči našim používateľom, za predpokladu, že tieto strany súhlasia so zachovaním dôvernosti, pokiaľ ide o spracovávanie osobných údajov. Môžeme tiež sprístupniť údaje, ak to vyžaduje legislatíva alebo v súlade s našimi zásadami pre webovú lokalitu alebo na ochranu našich vlastných či cudzích práv, majetku alebo bezpečnosti.

Údaje neumožňujúce identifikáciu osoby návštevníka sa môžu sprostredkovať tretej osobe na marketingové a reklamné či iné účely. Takéto informácie sa zhromažďujú iba s vaším súhlasom. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov „cookie“.

Na našej webovej lokalite neumiestňujeme ani neponúkame produkty či služby tretích strán.

Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutnú pre naše účely. Doba uchovávania osobných údajov sa môže líšiť v závislosti od účelu ich použitia. Pravidelne aktualizujeme zoznamy odberateľov našich elektronických noviniek a vymazávame údaje odberateľov, ktorí už nie sú aktívni.

Práva registrovanej osoby 

Podľa nariadenia o ochrane osobných údajov máte viacero práv.

 • Prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sme zhromaždili, ako aj právo vedieť, na aké účely tieto osobné údaje používame. Ak budete chcieť toto právo využiť a požiadate o príslušné informácie, môžeme vás požiadať o preukázanie vašej identity. Prijatú žiadosť riešime čo najrýchlejšie, najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca.
 • Oprava: Máte právo na opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov týkajúcich sa vašej osoby.
 • Výmaz: Máte právo na výmaz vašich osobných údajov. Prijaté žiadosti o výmaz posudzujeme jednotlivo a riešime ich čo najrýchlejšie, najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca. Ak ste autorom nejakého obsahu v rámci Alektum Group a chcete tento obsah vymazať, informujte nás o
 • Obmedzenie: V niektorých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, napríklad ak údaje nie sú podľa vás správne alebo ak máte námietky voči nášmu legitímnemu záujmu tieto údaje spracúvať.

Ak si chcete niektoré z týchto práv uplatniť, obráťte sa na nás na adrese info@alektumgroup.sk

Externé odkazy 

Upozorňujeme, že po kliknutí na odkaz, ktorý vás presmeruje na inú webovú lokalitu, alebo pri požiadaní o službu od tretej strany tieto zásady prestanú platiť hneď po opustení našej webovej lokality. Na vašu aktivitu na iných webových lokalitách sa budú vzťahovať pravidlá a zásady daných lokalít.

Námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov 

Ak máte námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť! Môžete nám napísať na adresu info@alektumgroup.sk

Môžete sa obrátiť aj na dozorný orgán vo vašom štáte.